การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

  • inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์