การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่าจากพืชพื้นถิ่นและพืชต่างถิ่นในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี