การขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งด้วยวิธีการไม่อาศัยเพศเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน