การศึกษาสารที่มีคุณสมบัติต้านการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงก้นปล่องเพื่อหยุดการระบาดของมาลาเรีย (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)