ไบโอเซนเซอร์ระดับเซลล์แบบสามมิติ เพื่อการค้นหายายับยั้งไทโรซีนไคเนสของอีจีเอฟอาร์ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)