อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา: บทบาทของคุณภาพการบริการภายในองค์กรในฐานะตัวแปรส่งผ่าน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการให้บริการตนเองในการส่งเสริมสัมพันธภาพกับลูกค้า: กรณีศึกษาการให้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย", INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 2801-2808
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา:บทบาทของคุณภาพการบริการภายในองค์กรในฐานะตัวแปรส่งผ่าน", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9, 22 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย