ไบโอซิลิกาจากใบอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2021 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Silica on Leaf Surface of Supanburi 50 Cultivar Sugarcane of Thailand", The 38th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี ประเทศไทย