ไมโครพลาสติก ขยะพลาสติกและผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำจืดและระบบนิเวศบนบกในลุ่มน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 1
2022 exสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, exตรีรัตน์ สุขสวัสดิ์, exรามิล เกาะแก้ว, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอำนวย วัฒนกรสิริ, "Accumulation of Microplastics in the Freshwater Shrimp, Macrobrachium lanchesteri, from Khwae Noi Watershed in Western Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 25-37
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมณฑิตา อินจา, exดารินี สำราญรื่น, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจิโรจน์ พันธุ์ชะอุ่ม, exไกรวาศน์ พันธนู, exอัยนา ระยาภักดิ์, exขวัญจิรา เศวตวงษ์, exสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, exอำนวย วัฒนกรสิริ, "ไมโครพลาสติกกับสัตว์ป่าบกแค่หวาดระแวงหรือภัยคุกคามเงียบ", การสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย