การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษ เพื่องานเกษตรสีเขียว

Publish Year International Journal 4
2022 exTitiradsadakorn Jaithon , exJittiporn Ruangtong, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Waste-Derived ZnO Nanoparticles against Growth of Plant Pathogenic Bacteria and Epidermoid Carcinoma Cells", Cystals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 779-791
2021 exNirawith Palakawong, exsiwakorn sukharom, exsukit limpijumnonng, exSirichok Jungthawan, exSurachate Limkumnerd, inดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Hybrid-Functional Study of Native Point Defects and Ti/Fe Impurities in a-Al2O3", Physica Status Solidi (B) Basic Research, ปีที่ 258, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 2000498-2000506
2021 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJittiporn Ruangtong, exThitiradsadakorn Jaithon, exPattana Srifah Huehne, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Large Scale Synthesis of Green Synthesized Zinc Oxide Nanoparticles from Banana Peel Extracts and Their Inhibitory Effects against Colletotrichum sp., Isolate KUFC 021, Causal Agent of Anthracnose on Dendrobium Orchid", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2021, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 5625199
2020 exNa-Phattalung, S., exLimpijumnong, S., inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "First-Principles Study of Chromium Defects in ?-Al2O3: The Origin of Red Color in Ruby", Physica Status Solidi (B) Basic Research, ปีที่ 257, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 2000159
Publish Year National Conference 1
2023 exอนัญญา จินดารักษ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสัญชัย พยุงภร, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาของสารสกัดเส้นใยเห็ดหลินจือเขากวางด้วยเอทานอล", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6, 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย