การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกลและ Eddy Covariance เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ในการตรวจติดตามการใช้น้ำ และความเครียดของข้าวที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมในระดับแปลงปลูก