สภาพทางเศรษฐกิจและสุขภาพจิตในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Economics Condition and Mental Health in Thailand", SIBR 2020 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, 2 - 3 กรกฎาคม 2020, Osaka ญี่ปุ่น