ปัญหาการควบคุมพฤติกรรมในการแข่งขันไม่เป็นธรรมทางธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุค Big Data