การอนุรักษ์และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 4
2022 exPhommachan, K., exKeo-Oudone, C., exNurcholis, M., exVongvilaisak, N., exChanhming, M., exSavanhnaly, V., exBounphanmy, S., exMatsutani, M., exKosaka, T., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exYamada, M., "Adaptive Laboratory Evolution for Multistress Tolerance, including Fermentability at High Glucose Concentrations in Thermotolerant Candida tropicalis", Energies, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022
2021 exNami Matsumoto, exNaoki Osumi, exMinenosuke Matsutani, exTheerisara Phathanathavorn, exNaoya Kataoka, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, exYasushi Shiraishi, exKazunobu Matsushita, "Thermal adaptation of acetic acid bacteria for practical high-temperature vinegar fermentation", Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, ปีที่ 85, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1243-1251
2021 exKentaro Nakamura, exKakeru Nagaki, exMinenosuke Matsutani, exOsao Adachi, exNaoya Kataoka, exYoshitaka Ano, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKazunobu Matsushita, exToshiharu Yakushi, "Relocation of dehydroquinate dehydratase to the periplasmic spaceimproves dehydroshikimate production with Gluconobacter oxydansstrain NBRC3244", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 105, ฉบับที่ 14-15, สิงหาคม 2021, หน้า 5883-5894
2021 exHiroshi Habe, exYuya Sato, exHidenori Tani, exMinenosuke Matsutani, exKazuya Tanioka, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKazunobu Matsushita, exToshiharu Yakushi, "Heterologous expression of membrane?bound alcoholdehydrogenase–encoding genes for glyceric acid production usingGluconobacter sp. CHM43 and its derivatives", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 105, ฉบับที่ 18, กันยายน 2021, หน้า 6749-6758