การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 7
2023 exTrifan Budi, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, exWongsathit Wongloet, exAingorn Chaiyes, exNattakan Ariyaraphong, exWorawit Thienpreecha, exWannapa Wannakan, exAutchariyapron Mungmee, exThanyapat Thong, ex Pish Wattanadilokchatkun, exThitipong Panthum, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Pollavat Prapattong, exMitsuo Nunome, exWiyada Chamchumroon, exKyudong Han, exSanti Pornpipatsiri, exThepchai Supnithi, exMin-Sheng Peng, exJian-Lin Han, exYoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPhuechphol Noinafai, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Thai Local Chicken Breeds, Chee Fah and Fah Luang, Originated from Chinese Black-Boned Chicken with Introgression of Red Junglefowl and Domestic Chicken Breeds", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2023, หน้า 1-18
2023 exWongsathit Wongloet, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exHina Ali, exAingorn Chaiyes, exSurachai Piangporntip, exNattakan Ariyaraphong, exTrifan Budi, exWorawit Thienpreecha, exWannapa Wannakan, exAutchariyapron Mungmee, exKittipong Jaisamut, exThanyapat Thong, exThitipong Panthum, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitsuo Nunome, exWiyada Chamchumroon, exKyudong Han, exAniroot Nuangmek, exYoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Environmental and Socio–Cultural Factors Impacting the Unique Gene Pool Pattern of Mae Hong-Son Chicken", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2023, หน้า 3-21
2022 inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exAingorn Chaiyes, exWongsathit Wongloet, exNattakan Ariyaraphong, exKitipong Jaisamut, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exWarut Chaleekarn, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitree Inpota, exChavin Chaisongkram, exNaris Kaewsalubnil, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exWiyada Chamchumroon, exYoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Red Junglefowl Resource Management Guide: Bioresource Reintroduction for Sustainable Food Security in Thailand", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2022, หน้า 7895-1-19
2021 exAyano Hata, exMitsuo Nunome, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSoontorn Chaiwatana, exWiyada Chamchumroon, exTakayuki Suzuki, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickens", Scientific reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 2035-1-15
2021 exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exKornsuang Jangtarwan, exJakaphan Bulan, exTanawat Pansrikaew, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, exSahabhop Dokkaew, exNarongrit Muangmai, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exKornsorn Srikulnatha, "Complete mitochondrial genome of Mekong fighting fish, Betta smaragdina (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 776-778
2021 exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, exEkaphan Kraichak, exThitipong Panthum, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, Gunther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 737005-1-11
2021 exจิตต์มาศ ถินทิพย์, exDr.Syed Farhan Ahmad, exดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exดร.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, exอรรัตน์ สุนทรพงศ์, exฐิติพงศ์ พันทุม, exDung Ho My Nguyen, exณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Mitochondrial genome of bronze-winged jacana (Metopidius indicus, Latham 1790)", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 2251-2253
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exSyed Farhan Ahmad, exดร.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, exน.ส.อรรัตน์ สุนทรพงศ์, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exน.ส.ณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Saving Fauna Bioresources from Extinction", 2nd International Conference on Biodiversity and Climate Change 2021 (IConBaCC 2021), 23 กันยายน 2021, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 2
2023 exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exน.ส.เพียงใจ เฉลิมวงศ์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายวงศ์สถิตย์ วงศ์เลิศ, exผศ. ดร.อิงอร ไชยเยศ, exนายนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์, exMr. Trifan Budi, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exNattakan Ariyaraphong, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exProf. Mitsuo Nunome, exProf. Kyudong Han, exProf. Yoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic admixture and diversity in Thai domestic chickens revealed through analysis of Lao Pa Koi fighting cocks", The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 พฤศจิกายน 2023, นครราชสีมา ประเทศไทย
2022 exTrifan Bud, exHina Ali, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exThepcai Supnithi, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HSP90 และ BG1 ในไก่พื้นเมืองและไก่ป่าของประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย