การวางนัยทั่วไปของอนุพันธ์บนโครงสร้างพีชคณิต

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPitipong Aroonruviwat, "On commutativity of near-rings with generalized outer (sigma, tau)-n-derivations", JP Journal of Algebra Number Theory and Applications, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 167-183
2021 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPitipong Aroonruviwat, "On Commutativity of Near-Rings with Outer (sigma, tau)-n-derivations", COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND APPLICATIONS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, หน้า 161-169
2021 exPitipong Aroonruviwat, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On outer (sigma, tau)-n-derivations and commutativity in prime near-rings", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, หน้า 563-575