แนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการตัดสินใจลงทุนลดมลพิษทางอากาศของผู้ประกอบการอู่อบพ่นสี กรณีศึกษา บริษัท บุญศิริ เซอร์วิส การาจ จำกัด

Publish Year National Conference 1
2020 inนางสาวพัชนิจ เนาวพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าการตัดสินใจลงทนุลดมลพษิทางอากาศ ของผู้ประกอบการอู่อบพ่นสี กรณีศึกษา บริษัท บุญศิริ เซอร์วิสการาจ จำกัด", การประชมุวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 http://ruscon.rmutsb.ac.th/index.php?fbclid=IwAR3cn0xD6wPZkTIRwL2Ae0tX9ngu6XWecXcLtbsjEYWPG83xh2_RhjqJjqQ, 15 - 16 กรกฎาคม 2020, อําเภอพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย