การเตรียมและศึกษาลักษณะของเอนไซม์ที่ถูกอิมโมไลต์ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพไฮโดรเจล

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exAmnuay Wattanakornsiri, exPiyada Wachirawongsakorn, exYumiko Takatsuka, exTomijiro Hara, "Green adsorbents for copper (II) biosorption from waste aqueous solution based on hydrogel-beads of biomaterials", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 35, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 14-22
Publish Year International Conference 1
2020 exA. Khankhuean, exProf. Tomijiro Hara, exProf. Yumiko Takatsuka, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the enzyme immobilization by entrapment within a bio-polymer hydrogel network", The 11th International Symposium of Advanced Energy Sciences, 15 - 16 กันยายน 2020, Kyoto ญี่ปุ่น