การเตรียมและศึกษาลักษณะของเอนไซม์ที่ถูกอิมโมไลต์ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพไฮโดรเจล