การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการขึ้นรูปผงหนังจากผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมหนังด้วยกาวจากหนังปลา