ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับมูลค่าของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย