นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจัังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร)