ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Google Translate ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดสนุก

Publish Year International Journal 1
2021 inนางสาววิชุตา ชมภูราษฏร์, อาจารย์, "“Please Let me Use Google Translate”: Thai EFL Students’ Behavior and Attitudes toward Google Translate Use in English Writing", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 23-35