โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย

Publish Year National Journal 1
2019 exวิทวัส ชาวสวนงาม, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบการระเบิดของภาชนะบรรจุก๊าซ CNG สำหรับรถยนต์ขณะเติมก๊าซในสถานีบริการ", วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 31-37
Publish Year National Conference 1
2020 exปตินยา แก้วมณีชัย, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนซิลเวอร์ซีโอไลต์ด้วยซิลเวอร์กลาสพาวเดอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562, 21 กุมภาพันธ์ 2020, ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย