การผลิตฟิล์มนำไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ

Publish Year International Conference 1
2021 exSirapong Tengpavadee, exPanithi Wiroonpochit, exKittaporn Utra, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of NR latex type, rubber concentration, and amount of surfactant on shear adhesion of NR glue", Thai Society for Biotechnology International Conference Online 2021 “Green Energy & Zero Waste Society”, 2 เมษายน 2021, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย