การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยการไหลซึมผ่านฐานรากของเขื่อนขนาดกลาง กรณีศึกษาเขื่อนดินช่องเขาขาดเขื่อนสิริกิติ์

Publish Year International Journal 2
2023 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย เฉลิมพรชัย, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exWiphada Thepjanthra, "Assessment of Hydraulic Fracturing in Earth Dams on Complex Foundations", Journal of Disaster Research, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, เมษายน 2023, หน้า 270-279
2021 exนายธวัชชัย เฉลิมพรชัย, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "Simulation of rock crack and permeability in dam foundation during hydraulic fracturing", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 21, ฉบับที่ 86, ตุลาคม 2021, หน้า 55-62
Publish Year National Journal 1
2023 exวิภาดา แซ่เจียว, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exธวัชชัย เฉลิมพรชัย, exชิโนรส ทองธรรมชาติ, "การประเมินพฤติกรรมแรงดันน้ำแทรกตัวในเขื่อนดิน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 44-56