ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพปลา

Publish Year International Journal 1
2021 exNay Chi Cho Linn, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Shelf-life extension of refrigerated hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) fillet by chitosan- and alginate-based edible coatings", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 77-88
Publish Year International Conference 1
2021 exA R Basarah, exD Y Pujiastuti, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of deacetylation conditions on physicochemical properties of chitosan derived from shrimp shell and squid pen", The 1 st International Conference on Biotechnology and Food Sciences (InCoBIFS), 26 กุมภาพันธ์ 2021, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย