การวิเคราะห์เปรียบเทียบสายคัมภีร์พระพุทธศาสนาจีนและบาลีของสิงคาลกสูตร

Publish Year National Journal 3
2023 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทชาวพุทธในเรื่องทิศทั้ง 6 : การศึกษาเปรียบเทียบพระสูตรบาลีและพระสูตรภาษาจีน", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 515-536
2023 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์ศิริ ยอดสา, "การวิเคราะห์ความสุขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมุมมองด้านความพอใจและความหมายต่อชีวิต", มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 164-192
2021 inนางสาววิไลพร สุจริตธรรมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เปรียบเทียบสายคัมภีร์พระพุทธศาสนาจีนและบาลีของสิงคาลกสูตร", วารสารธรรมธารา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 55-101