การเปลี่ยนแปลงทางอนุกรมวิธานของมอดรูเข็มในภูมิภาคออสเตรเลียและตะวันออก(Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae)

Publish Year International Journal 1
2020 exRoger A. Beaver, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New synonymy and taxonomic changes in Australian and oriental pin-hole borers (Coleoptera: Curculionidae, Platypodinae)", Entomologist’s Monthly Magazine, ปีที่ 156, ฉบับที่ 2, เมษายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 79-86