ผลของการใช้เฟสบุคในกลุ่มการเรียนรู้นอกชั้นเรียนร่วมกับบอร์ดเกมส์ต่อความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4