การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหัวสกุลกลอย (Dioscorea sp.) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

Publish Year National Conference 1
2023 exNapat Jantaraprasit, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Statistical classification of major landraces in Thai Dioscorea alata with aboveground morphological data", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย