การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 56-75