การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวต้านทานโรคใบจุดโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการผสมกลับ (ปีที่ 2)