การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวต้านทานโรคใบจุดโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการผสมกลับ (ปีที่ 2)

Publish Year International Journal 1
2021 exChutintorn Yundaeng , inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exJingbin Chen, exXingxing Yuan, exSompong Chankaew, exXin Chen, "Fine mapping of QTL conferring Cercospora leaf spot disease resistance in mungbean revealed TAF5 as candidate gene for the resistance", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 134, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 701-714