การศึกษาและพัฒนาเสถียรภาพเชิงโครงสร้างของวัสดุและเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ไอออนบวกสามชนิดร่วมกับการใช้ฮาไลด์ผสม

Publish Year International Journal 2
2022 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exKay Thi Soe, exThapanut Smerchit, exFarhad Azad, exดร. นนท์ ทองโปร่ง, exรศ ดร นวพันธ์ ขยันกิจ, exI-Ming Tang, exดร. ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว, exดร. ดร. อนุศิษย์ แก้วประจักร์, exรศ ดร วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล, exProf. Youyong Li, exดร. สุนทร จรรยาวดี, exProf. Jianyu Yuan, exผศ ดร นพพร รุจิสัมพันธ์, "Unveiling the Influence of the Spectral Irradiance of Indoor Light-Emitting Diodes on the Photovoltaics of a Methylammonium Lead Iodide-Based Device", advanced energy and sustainability research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 2100143-1-12
2021 exUnyamanee Rosungnern, exDr. Pisist Kumnorkaew, exAssoc.Prof. Navaphun Kayunkid, exDr. Narong Chanlek, exProf. Youyong Li, exProf. I-Ming Tang, exDr. Non Thongprong, exAsist. Prof. Nopporn Rujisamphan, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Impact of a Spun-Cast MoOx Layer on the Enhanced MoistureStability and Performance-Limiting Behaviors of Perovskite SolarCells", ACS Applied Energy Materials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 3169-3181