ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลอยไพริน ชูนพรัตน์, exจักรวาล เข็มเงิน, "ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย", รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2”, 27 กุมภาพันธ์ 2020, อื่นๆ ประเทศไทย