บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์

Publish Year International Journal 1
2022 exChanakorn Yokesahachart, inดร.จารุพร รักใหม่, inนางสาวอุดมลักษณ์ พันชนะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Preparation and Characterization of Biodegradable Thermoformed Tray from Thermoplastic Cassava Starch/poly(lactic acid) Blend Incorporating Encapsulated Black Pepper Essential Oil", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, ธันวาคม 2022, หน้า 34-39
Publish Year International Conference 2
2022 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนางสาวชนกร หยกสหชาติ, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Encapsulation of Black Pepper Essential Oil in Maltodextrin-Arabic Gum Mixed Shell and Antimicrobial Activity Evaluation", The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience 2022 (FAB2022), 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exChanakorn Yokesahachart, inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Preparation and Characterization of Biodegradable Thermoformed Tray from Thermoplastic Cassava Starch/Poly(lactic acid) Blend Incorporating Encapsulated Black Pepper Essential Oil", The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022): Transforming Value Chains for Global Security, 10 พฤศจิกายน 2022, เชียงราย ประเทศไทย