การพัฒนาทางการเงิน และการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อนโยบายการเงิน: กรณีศึกษาในประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of unexpected change of monetary policy on asset price in Thailand", SIBR 2020 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 2nd – 3rd July 2020, Osaka, Japan., 2 - 3 กรกฎาคม 2020, Osaka ญี่ปุ่น
2020 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Financial development and asset price reaction to monetary policy: case study of Thailand", SIBR 2020 (Kuala Lumpur) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 2nd – 3rd October 2020, Kuala Lumpur, Malaysia, 2 - 3 ตุลาคม 2020, Kuala Lumpur มาเลเซีย