การผลิตและทดสอบเพื่อประเมินการใช้งานและการยอมรับของผู้บริโภคของอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารจากวัสดุผสม TPS/PLA เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี