สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คอร์ฟบอลเพื่อสุขภาพ