เครือข่ายจำลองการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์