การวางแผนและออกแบบหาขนาดที่เหมาะสมของระบบผสมผสานโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันดีเซลแบบอิสระ กรณีศึกษาเกาะสีชัง