โครงการศึกษาสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ในระบบโซลาร์เซลล์-แบตเตอรี่