โครงการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่และระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า