การประเมินมูลค่าทางนิเวศบริการของพื้นที่ปลูกไม้มีค่าเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ