โครงการการศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานโรคของเชื้อพันธุกรรมอ้อย และโคลนอ้อยลูกผสม