ผลประโยชน์ร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน

Publish Year International Journal 1
2021 exM.A. HEALEY, exS.A. LAWSON, exS. SOMANY, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exQ. DAO NGOC, "Forest biosecurity laws in South-East Asia: a review", International Forestry Review, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 418-432
Publish Year National Journal 3
2022 exSiriphan Aoon-in, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaksan Kaitongsuk, "นิเวศวิทยาบางประการและการกระจายของต้องแล่งเขาใหญ่ (Polyalthia khaoyaiensis P. Bunchalee & Chantar.) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 17-30
2020 exเอนกพงศ์ สีเขียว, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สังคมแมลงผิวดินในพื้นที่ฟื้นฟูป่าเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-10
2020 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exสมบูรณ์ สงวนสุข, "การจำแนกหมู่ไม้ในสังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 33-48
Publish Year National Conference 1
2020 exรัตติกาล รักดี, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 22 พฤษภาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย