การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวดิจิทัล

  • งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

  • ชุดโครงการ

  • 2562 (2561-2562)

  • นางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป

  • exนางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์