การพัฒนาชุดเครื่องจักรผลิตอ้อยพันธุ์สะอาดเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว