การจัดการระบบจราจรและเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อยกระดับผลผลิตอ้อยในภาคกลาง