การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่อย่างยั่งยืน

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ชุดโครงการ

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.รังสิมา ชลคุป

  • inดร.รังสิมา ชลคุป

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี