การศึกษาและวิจัยเพื่อวิเคราะห์อัตราการไหลเมื่อเกิดการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานด้วยแบบจำลองทางกายภาพ