การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2023 exพุทธพล ยิ่งยง, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์, "การวิเคราะห์การเกิดอุทกภัยเนื่องจากการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจาน", Life Sciences and Environment Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 135-148
2022 exธวัชชัย เปาทุ้ย, exวราวุธ วุฒิวณิชย์, inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินขนาดพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-9
Publish Year National Conference 2
2020 exธณัชชัย วิยานนท์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี ด้วยแบบจำลอง CA-Markov", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exธนิภา อ่อนอรุณ, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติสำหรับการย่อส่วนปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีจากผลลัพธ์ของแบบจำลองภูมิอากาศโลก-CanESM2", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย